केहि गुनासो सुजाब सलाह भए आफ्नो मोबिल को message box मा गएर Ddckaski space आफ्नो message लेखि 4546मा पठाउनु होस् । तपाइको गुनासो सुजावलाई जी बि स ले उच-मुल्यांकन गर्ने छ ।

Skip to toolbar