सूचना तथा समाचार


जानकारी सम्बन्धमा

जनाकारी सम्बन्धमाकास्की जिल्लाको ५ तहको कार्यकारी तथा वडाहरुको नामावली र सम्पर्क नम्वरहरु

कास्की जिल्लाको ५ तहको कार्यकारी तथा वडाहरुको नामावली र सम्पर्क नम्वरहरु

निमित्त कार्यकारी भई कामकाज गर्ने

निमित्त कार्यकारि भई कामकाज गर्न  
मन्त्रालयको परिपत्र

मन्त्रालयको परिपत्रविनियोजित कार्यक्रम तथा वजेट समावेस गर्ने फरमेट

विनियोजित कार्यक्रम तथा वजेट समावेस गर्ने फरमेट  

Skip to toolbar